כמה שנים אחר תחילתו של פרוייקט ה re-way באשדוד מקבלים אימות ותיקוף רשמיים מטעמו של מבקר המדינה על תחושת העוול, הגזל, הכחש וההתעללות של משרד התחבורה ועיריית אשדוד כלפי תושבי העיר אשדוד.

 בסוף 2018 התקיימו בחירות גורליות לרשות העירונית באשדוד, בעקבות זאת השתנה הרכב מועצת העיר, שהפך להיות תמונת ראי מדוייקת יותר של האינטרסים של תושבי העיר. ראש העיר יחיאל לסרי הצליח להבחר לקנדציה נוספת, ממש ב"עור שיניו", פחות מ 0.5% מקולות הבוחרים העניקו לו תקופה נוספת בתפקיד ראש העיר.

דו"ח מבקר המדינה מצייר תמונה קשה מאוד של התנהלות עיריית אשדוד בכל שלבי תהליך הפרוייקט. המבקר אינו חוסך את שבט ביקורתו ומודיע באופן ברור ורהוט: עיריית אשדוד הנהלת העיריה ומנכ"ל העירייה פעלו בניגוד לנהלים בהגשת הבקשה לקול הקורא, בהגשת תחשיב כלכלי – תקציב, בשינויים ובצמצום מרכיבים מהותיים בפרוייקט, בהגדלת מימון העיריה ללא שיתוף מועצת העיר.

מועצת העיר היא הנהלת העיר, היא הדרקטוריון, ובתוך שכזו חלה עליה, על כולם ביחד ועל כל חבר מועצה בנפרד, סמכויות ואחריות. 

הנהלת העיר אשדוד ומועצת העיר חייבת לתת את הדין על התנהלותה.

כבר ב 2011 פורסם קול קורא לרשויות המעוניינות להצטרף לפרוייקט של משרד התחבורה, שבו יושקעו מיליונים רבים של ש"ח. עיריית אשדוד הגדירה את המטרה, מתוך דו"ח מבקר המדינה:


" להביא לידי שיפור משמעותי בתשתיות התחבורה הציבורית בעיר, על ידי יצירת צירי העדפה לתחבורה ציבורית ותשתיות להולכי רגל, ושילובם של אמצעים נוספים, כמו אופניים ואופניים חשמליים, ופרויקטים נוספים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית ותחבורה מקיימת ולצמצום השימוש ברכב פרטי."

עד 2014 פעלו במשרד התחבורה לתכנן את הפרוייקט לאשר ולהחתים את עיריית אשדוד על ההסכם. האופוזיצייה בעיריית אשדוד דאז הייתה מוחלשת, מכיוון שלמעלה מ 50% מחברי מועצת העיר היוו רוב אוטומטי של הסיעות החרדיות, ולכן התנגדותה לא הצליחה לשנות את ההחלטה. חמור מכך, חברי מועצת העיר שימשו "חותמת גומי", כאשר אישרו בלי לראות או לקרוא  הצעת ההסכם. דבר המבקר:


" העירייה התקשרה בהסכם עם יועץ להכנת הצעה במענה על הקול הקורא ו… …העירייה לא מסרה לעיונם של כל חברי מועצת העירייה את הצעת העירייה המפורטת, על כל מרכיביה, וחברי המועצה אישרו את ההצעה ברוב קולות מבלי שזו הוצגה להם באופן מפורט. חברי המועצה שהצביעו בעד אישור ההצעה לא דרשו לקבל מידע בנושא, וממילא לא דנו בפרטי התוכנית ובהשלכותיה, כפי שנדרש לעשות בנוגע לתוכניות בהיקף שהוצע."

משרדי התחבורה והאוצר פעלו בניגוד לנהלים, לא פיקחו ולא בדקו את העלויות הכלכליות שהוצעו על ידי עיריית אשדוד. המבקר אינו חוסך את שבט ביקורתו ממשרדי הממשלה, אך זהו נושא אחר, אנו עוסקים בהתנהלות המופקרת של עיריית אשדוד והנהלתה כפי שעולה מבדיקת פרוייקט התחבורה, המכונה re-way.

כעבור שנה וחצי ביולי 2015 העיריה הכינה תחשיב כלכלי מעודכן.
התחשיב העדכני היה פי שלושה ופי ארבעה מהתחשיב שהעירייה הגישה ב 2012.

ההסבר היחיד ההגיוני לפער האדיר בתחשיבים בין 2012 לבין 2015 הוא שהעירייה פעלה כמו קבלן דרגה ג', קודם זוכים במכרז על סמך מצג כלשהוא ולאחר מכן מעלים את המחיר בתואנות שונות ומציגים מצג שונה לחלוטין.

 האם זו רמאות או אלי הפקרות ? 

זו המשמעות שבאה לידי ביטוי בדו"ח מבקר המדינה.כדי להתאים בין התחשיב לבין מרכיבי הפרוייקט נערכו שינויים שונים, כמו הגדלת התקציב מצד אחד וביטול מרכיבים בפרוייקט מצד שני:


" בעקבות החריגה הגדולה בעלות הפרויקט החליטה ועדת ההיגוי, בנובמבר 2015, על הגדלת תקציב הפרויקט בכ-64 מיליון ש"ח (כלומר, לכ-291 מיליון ש"ח) ועל גריעת מרכיבים מרכזיים בו: הציר המזרחי (ציר העדפה לתחבורה ציבורית) שאורכו הוא חצי מאורך כל צירי ההעדפה לתחבורה ציבורית שנכללו בהצעת העירייה, ובו עוברת תחבורה ציבורית עירונית ובין-עירונית בהיקף נרחב…"

להמשך קריאת דוח מבקר המדינה במלואו

נושאים נוספים שהמבקר התייחס הם: 

המבקר ממליץ : 

" על משרדי התחבורה והאוצר ועל ועדת ההיגוי לקיים בהקדם דיון לבחינת האפשרויות השונות העומדות לפניהם להשלמת הפרויקט ולהשגת מטרותיו.

נוכח הליקויים שפורטו בתפקודם של העירייה, והעומד בראשה ושל מנכ"ל העירייה, … על משרד הפנים לבחון אם יש מקום להטלת חיוב אישי על ראש העירייה ועל מנכ"ל העירייה הנושאים באחריות לליקויים.

על העירייה להקפיד להכין לוחות זמנים עדכניים, כוללניים ומפורטים לביצוע הפרויקט על כל מרכיביו ולהעבירם לחברות הבקרה מטעם משרד התחבורה כנדרש. על משרד התחבורה והעירייה לפעול בהקדם לעיגון ההתקשרות בהסכם חדש ועדכני שייתן ביטוי למתווה הפרויקט החדש כפי שיוסכם בין הצדדים. על משרדי התחבורה והאוצר,

 לבחון את הפרויקט בעיר אשדוד ולהחליט על עתיד הפרויקט תוך צמצום הנזקים ומניעת בזבוז כספי ציבור."


דו"ח המבקר מסכם:
 " עיריית אשדוד שקיבלה את האחריות להקמת הפרויקט חרגה לאורך כל משך ביצועו מתנאי ההסכם עליו חתמה עם משרד התחבורה. העירייה נהגה בחוסר שקיפות, לא שיתפה פעולה באופן מלא עם משרד התחבורה וועדת ההיגוי, קיבלה החלטות חד צדדיות בנוגע לתכולת הפרויקט ובנוגע להקפאת ביצוע מרכיבים מרכזיים בו, הכל מבלי שקיימה הליכים סדורים לבחינת השינויים שעשתה והשלכותיהם ומבלי שקיימה דיונים במועצת העירייה
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התנהלותם של ראש העירייה ומנכ"ל העירייה בכל הנוגע לקידום הפרויקט, ובמיוחד בנושא עמידה בהתחייבויותיה על פי ההסכם עם משרד התחבורה, התנהלות שלא הייתה שקופה כלפי חברי המועצה, משרדי התחבורה והאוצר והציבור ועלולה לפגוע בתקציב העירייה, בעקרונות היעילות והחיסכון ובאמון הציבור במערכת השלטונית."

ניתן לראות שתחושת הזילזול, שאיפיינה את הנהלת העיר בכהונתה השניה, לא הייתה תחושה מדומיינת. הנהלת העיר פעלה בחוסר הגינות כלפי תושביה של אשדוד, כפי שאנחנו באתר ashdodlive.com  ואחרים ברשתות החברתיות דיווחנו וביטאנו את הכעס וההשפלה של תושבי אשדוד. הגיע העת להוציא לאור את ההתנהלות של הנהלת העיריה ולדרוש את אחריותה. אמנם התקיימו בחירות באוקטובר 2018, והרכב מועצת העיר השתנה, והיא משקפת נאמנה יותר את הרכב האוכלוסיה בעיר, עדיין ראש העיר ומנכ"ל העיריה ושאר האחראים חברי המועצה ששימשו חותמת גומי חייבים לתת את הדין בעצמם. תושבי העיר שילמו וככל הנראה ימשיכו לשלם את ההתנהלות המופקרת של הנהלת העיר הקודמת, כי אשדוד היא ביתם.  

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *